Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: van Groningen Tools

 
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van van Groningen Tools en op alle met van Groningen Tools aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door van Groningen Tools ingestemd is.
1.5 De internetsite van van Groningen Tools richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met van Groningen Tools in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 van Groningen Tools l behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van van Groningen Tools en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven email adres.
2.6 Koper en van Groningen Tools l komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van van Groningen Tools l zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. van Groningen Tools garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die van Groningen Tools in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door van Groningen Tools worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.


4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling,contant, paypal of Ideal Brievenbuspost kan niet betaald worden met paypal (I.V.M fraude) Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening NL09 INGB 0006 474511 t.n.v. Van Groningen Tools Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
4.2 In het geval door van Groningen Tools een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die van Groningen Tools l als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is van Groningen Tools bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft van Groningen Tools ernaar om bestellingen binnen 1 tot 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. van Groningen Tools kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. 5.5 Verzekerde verzendingen moeten aangevraagd worden met mail of telefoon hier voor kunnen extra kosten berekend worden schade's moeten met 10 dagen kenbaar gemaak worden  5.6 Op bestelingen van maximaal 38 x 26.5 x 3.2 cm en die niet zwaarder dan 400 gram worden verzonden met de standaard postbrievenbus, post is op risico van de koper omdat er geen track & tracé op de post stukken aanwezig is.Pakket verzending voor kleine producten is ook mogelijk neem hier over contact met u op.

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.8 Levering vind plaat onder algemene voorwaarden van onze verzender. Bij foutieve opgegeven afleveradres kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade, we zullen altijd proberen de besteling naar ons terug te halen, de extra kosten voor verzendkosten berekend door aan de koper. Wij moeten namelijk  Post NL opdracht geven het pakket op te halen en retour sturen naar ons adres en het opnieuw laten versturen naar het juiste adres.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
 

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt van Groningen Tools l zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
 

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 van Groningen Tools garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 van Groningen Tools is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.4 op de geleverde producten zijn de zelfde garantie voorwaarde als de fabrikant van kracht tenzij er ander vermeld word, ondeugdelijk gebruik van de producten vallen niet onder de garantie van de fabrikant.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is van Groningen Tools niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij van Groningen Tools, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.
11.1 van Groningen Tools zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. van Groningen Tools neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan van Groningen Tools vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan van Groningen Tools vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die van Groningen Tools zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u van Groningen Tools hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor toestemming en uw email adres heeft opgegeven.

© 2012 - 2024 Van Groningen Tools | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel